Persondatapolitik

I Vald. BIRN A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed. Derfor får du herunder en kort redegørelse for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du har overdraget til os i forbindelse med din ansøgning og/eller ansættelse i virksomheden.

Vald. BIRN A/S er dataansvarlig - hvordan kontakter du os?

Vald. BIRN A/S
Frøjkvej 75
7500 Holstebro
Denmark

Tlf. +45 99 10 20 30
Mail: mail@birn.dk

CVR-nr.: 26681111

Formål / retsgrundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger

Vald. BIRN A/S behandler dine personlige oplysninger med et formål om e-rekruttering, personaleadministration og lønudbetaling.

Dine personoplysninger indsamles og behandles i henhold til Databeskyttelseslovens §5 og §6. Herunder særligt med reference til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Personfølsomme oplysninger behandles i henhold til Databeskyttelseslovens §7.

Kategorier af personoplysninger, adgang og ændringer

Vald. BIRN A/S betegner navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ansættelseskontrakt og alle bilag relateret til ansættelsen, ansættelsesvilkår herunder løn og anciennitet, fraværsdage, oplysninger om uddannelse, erhvervserfaring og faglig udvikling. og evt. foto til interne systemer som værende almindelige personoplysninger.

Herudover registrerer vi kontaktoplysninger på dine nærmeste pårørende til brug ved akut opstået sygdom eller ulykke.

Vald. BIRN A/S betegner fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger hvis relevant og cpr.nr. som værende følsomme og særlige personoplysninger.

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for medarbejdere hos Vald. BIRN A/S, som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne. Du kan til enhver tid på oplyst specifikt, hvem det drejer sig om, og hvad den enkelte har adgang til.
Der føres tillige i systemet log over, hvem der ændrer hvad, og hvem der har tilegnet sig hvilke oplysninger.
Eksterne modtagere af dine personoplysninger
Vi videregiver dine ansættelsesoplysninger til det relevante pensionsselskab med henblik på indmeldelse.

Herudover videregives månedligt medarbejdernummer, navn og cpr.nr. til fagforbundet 3F. Det sker med baggrund i en lokalaftale indgået mellem virksomhed og medarbejderrepræsentanterne.

Hvor stammer din oplysninger fra?

Vald. BIRN A/S behandler de personoplysninger, som du selv har oplyst i forbindelse med din ansættelse samt oplysninger, der har relevans for dit løbende ansættelsesforhold.

I enkelte tilfælde modtager vi supplerende oplysninger fra kommune, jobcenter mv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes senest 5 år efter, at din tilknytning til virksomheden er ophørt - med mindre andet fordres af anden lovgivning.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til indsigt i dine af de oplysninger, vi behandler. Du har ligeledes ret til at få eventuelle urigtige oplysninger ajourført. Og i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger inden tidspunktet for, hvornår vores almindelige generelle sletteprocedure indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset og at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. I visse tilfælde har du også ret til at få udleveret dine oplysninger i et almindeligt og maskinlæsbart format og at få dem overført fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Klagevejledning

Såfremt du er utilfreds med vores håndtering og behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som du finder her.


Kontaktinformation
image description
Peter Frost Jepsen
Commercial Director